algemene voorwaarden Kuipris

02-09-2019

Artikel 1 Definities

1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Kuipris partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
3. Materiaal: Alle tekst, afbeeldingen, video’s en andere content die de Klant op zijn website wenst te hebben.
4. Dienst: alle werkzaamheden die verricht worden bij het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van de website van de Klant of eventuele andere werkzaamheden die verricht worden door Kuipris om zich aan het contract te kunnen houden.
5. Intellectuele Eigendomsrechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en rechten die daarmee verwant zijn zoals auteursrecht, merkrecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en rechten op knowhow.
6. Klant: de persoon of het bedrijf waarmee Kuipris een overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst

1. Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Kuipris eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Kuipris.
2. De verplichtingen van Kuipris gaan nooit verder dan door Kuipris schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst

1. Alle schriftelijke aanbiedingen van Kuipris zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien de Klant het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Kuipris gerechtigd het aanbod te wijzigingen.
2. Het aanbod is gebaseerd op de door de Klant verstrekte informatie, waarbij Kuipris mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.
3. Een overeenkomst komt pas tot stand indien de Klant en Kuipris de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben “de opdrachtbevestiging”

Artikel 4 Medewerking door de Klant

1. De Klant zal Kuipris steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
2. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Kuipris verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
3. De Klant zal Kuipris steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijk Materiaal verschaffen en alle medewerking verlenen.
4. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van het aan Kuipris verstrekte Materiaal, ook indien deze van derden afkomstig is.
5. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat de Klant zijn in de artikelen 4.1 en/of 4.3 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door de Klant verstrekte informatie en/of materiaal niet voldoet aan het in artikel 4.2 en/of 4.4 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant en is Kuipris bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering

1. Kuipris neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.
2. Kuipris zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van de Klant, mits dit naar oordeel van Kuipris bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
3. Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Kuipris het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk

1. Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Kuipris in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.
2. Deze extra werkzaamheden zullen door de Klant worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Kuipris.
3. De Klant aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.
4. Indien naar het oordeel van Kuipris een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens de Klant te voldoen, is Kuipris bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 7 Honorarium

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen.
2. Beide tarieven zijn inclusief reis- en verblijfskosten.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst

1. Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Kuipris eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Kuipris.
2. De verplichtingen van Kuipris gaan nooit verder dan door Kuipris schriftelijk is bevestigd.

Artikel 8 Prijs en betaling

1. Betaling door de Klant dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Kuipris aan te wijzen bankrekening.
2. De Klant dient 50 % van het overeengekomen honorarium vooraf te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.
3. Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Kuipris is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de Klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.
4. Heeft de Klant bezwaar tegen een factuur van Kuipris dan geeft de Klant dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. De Klant heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien de Klant niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt de Klant geacht de factuur te hebben aanvaard.
5. Alle prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 9 Termijnen

Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de Klant niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van ‑ of betaling voor diensten te weigeren, tenzij de Klant Kuipris schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Kuipris ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 10 Overmacht

Bij overmacht worden de leverings‑ en andere verplichtingen van Kuipris opgeschort. In dat geval is Kuipris verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Kuipris zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Kuipris kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs‑, verkeers‑ en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en/of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien Kuipris bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Kuipris gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten

De Intellectuele Eigendomsrechten van alle diensten en/of producten die Kuipris ter beschikking stelt aan de Klant blijven in handen van Kuipris of eventuele derde waar Kuipris het recht van heeft verkregen. Deze rechten hebben betrekking tot de website zelf en de huisstijl. Kuipris stelt de Klant alle geleverde diensten ter beschikking tijdens het lopen van het contract. Deze rechten kunnen worden overgedragen indien de overdracht schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Kuipris beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
2. Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium.
3. De aansprakelijkheid van Kuipris wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant Kuipris onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Kuipris ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen te kort blijft schieten.
4. Kuipris is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat de Klant te kort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie en/of Materiaal welk Kuipris, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
5. Buiten de in artikel 12 lid 1 genoemde aansprakelijkheid rust op Kuipris geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens de Klant en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.
6. Een aanspraak vervalt in ieder geval, als Kuipris niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.
7. Kuipris is niet aansprakelijk voor eventuele indirecte schade ter gevolg van het niet goed functioneren van de geleverde website van de Klant. Hieronder valt gederfde omzet en winst, gevolgschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

Artikel 13 Garantie

1. Kuipris zal zich steeds inspannen de Dienst volgens de overeengekomen functionele specificaties te leveren, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties terzake van gerechtigdheid tot (eigendoms)rechten, voldoende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel. Met name garandeert Kuipris niet dat:
     a. De Dienst ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen en gebreken en/of Storingen, en dat gebreken of Storingen (tijdig) kunnen worden verholpen;
     b. De Klant met behulp van de Dienst bepaalde omzetten, klanten of traffic genereert;
     c. Derden niet de voor de Dienst benodigde systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.
2. Tijdens het onderhoud is het mogelijk dat de website van de Klant tijdelijk offline gaat. Kuipris zal het onderhoud proberen zo veel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden.

Artikel 14 Annulering

Kuipris behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi‑)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Kuipris kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Kuipris de annulering schriftelijk aan de Klant mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Opschorting

1. In het geval dat de Klant zijn afspraken niet nakomt is Kuipris gerechtigd om de overeenkomst op te schorten. Tijdens deze opschorting zullen alle maandelijkse kosten nog steeds doorlopen.
2. Op het moment dat de Klant aantoont zijn afspraken wel weer na te komen of aan te kunnen tonen in de toekomst wel aan zijn afspraken te kunnen houden zal de opschorting worden opgeheven.

Artikel 16 Geheimhouding

1. Beide partijen zullen ervoor zorgen dat vertrouwelijke informatie niet openbaar zal worden gemaakt.
2. Artikel 16.1 verliest zijn kracht op het moment dat een van beide partijen bepaalde informatie verplicht is vrij te geven vanwege een rechterlijk bevel of een andere wettelijke verplichting of tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen.

Artikel 17 Beëindiging

Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 18 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19 Geschillen

1. Alle geschillen tussen Kuipris en de Klant die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst of van overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te Amsterdam.
2. Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door de Klant van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van de Klant.

Artikel 20 Slotbepaling

1. Kuipris is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.
2. Het niet eisen van de naleving van deze algemene voorwaarden leidt niet tot het verval van de rechten.
3. Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
4. De Klant is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kuipris.